ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

НАРЕДБА
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА


Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1. Тази Наредба се приема на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.
Чл.2. С тази Наредба се регламентират условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на общината.
Чл.3. Общината гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за
предучилищното образование на територията си и при спазване на принципите за:
1. осигуряване правото на предучилищно образование;
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните
промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на
практика;
3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното
образование;
5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
6. хуманизъм и толерантност;
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния
процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите;
9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
11. ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
НА ОБЩИНАТА
Чл.4.(1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на
общината, а задължителното предучилищно образование и от общинските училища при спазване на
чл.56 от ЗПУО.
2
(2) Децата постъпват в детска градина на територията на общината не по-рано от учебната година,
която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.
(3) В детските градини на територията на общината могат да се приемат за отглеждане, възпитание,
социализация и обучение и деца на двегодишна възраст – по преценка на родителя и/или при липса
на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места. Предучилищното
образование в тези случаи се осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г.
за предучилищното образование.
(4) В детските градини на територията на общината могат да се разкриват яслени групи за
отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.
(5) Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и
обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на
здравеопазването и министъра на образованието и науката.
Чл.5.(1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:
1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 3 – 2- 4 години;
2. втора възрастова група – 4-5 годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.
(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал.1 е
една учебна година.
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна
възрастова група.
(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на
навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на
предучилищното образование.
Чл.6.(1) Децата от възрастовите групи по чл. 5, ал.1 в зависимост от броя им се разпределят в групи
като при недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група
може да се сформира разновъзрастова група.
(2) Броят на групите в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се
определят от директора на детската градина съобразно нормативната уредба.
(3) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой, съгласно ал. 2,
които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.
Чл.7.(1) Предучилищното образование в общината се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова или самостоятелна организация.
3
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществяват в отделни групи в съответствие с
чл.6, ал. 1 на тази Наредба.
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна
организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 5, ал. 1 на тази Наредба.
(4) Към групите с целодневна или полудневна организация могат да се приемат до 2 деца в почасова
организация над броя на групите, определен в чл. 6, ал. 2.
(5) В групите с целодневна или полудневна организация могат да се приемат и деца със специални
образователни потребности съгласно разпоредбите на ЗПУО.
Чл.8. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в случаите на
почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина в
съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
Чл.9. Постъпването на децата за предучилищно образование в общината се осъществява
целогодишно при спазване на условията по чл. 4 от тази Наредба.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ
ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
РАЗДЕЛ І. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В
ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Чл.10. (1) Графикът на дейностите за организиране и провеждане на прием за първа възрастова
група се изготвя от Дирекция “Хуманитарни дейности” и утвърждава със заповед на кмета на
общината за всяка година до 31 януари.
(2) Критериите за прием в детските градини на територията на общината са следните, подредени по
тежест в низходящ ред:
- деца – кръгли сираци;
- деца в приемни семейства;
- деца с един жив родител;
- деца с хронични заболявания;
- деца с родители, редовни студенти;
- деца с братя/сестри в същата детска градина;
- поредност на подаване на документите.
4
Чл.11. (1) Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на децата и
да спазват сроковете за кандидатстване.
(2) Родителите/настойниците носят отговорност за истинността на подадената документи, както и за
тяхното представяне в детската градина.
Чл.12. Родителите/настойниците подават заявление по образец на детската градина и копие от акта
за раждане на детето. Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или
упълномощено от него лице.
Чл.13. Приемът на документите за кандидатстване се извършва по графика, определен в чл. 10 от
Наредбата, от директора на детската градина или упълномощено със заповед от него лице, като се
сверяват данните от оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на
родителя/настойника. Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската
градина.
Чл.14. При извършване на класирането на децата се разглеждат само заявления, подадени за
настоящата календарна година.
Чл.15. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в
детската градина и след тази дата, като приема се осъществява в зависимост от свободните места в
съответната детска градина.
Чл.16. Родителите/настойниците могат да подадат заявление за кандидатстване за прием в първа
възрастова група в повече от една детска градина.
Чл.17. (1) Класирането се извършва в детската градина от комисия, назначена от директора по
график и критерии, определени в Наредбата. Родители/настойници на некласирани деца могат да
получат информация от директора за мотивите на комисията по приема и да оспорят така
извършеното класиране пред Дирекция “Хуманитарни дейности” в общината.
(2) Класирането на подадените заявления за почасова организация се извършва отделно по два
критерия:
- брат и/или сестра в детската градина;
- поредност на подаване на заявленията.
Чл.18. Директорите на детските градини до 31 август подават информация в общината за приетите
деца в първа възрастова група и за свободните места при наличие на такива.
Чл.19.(1) Детето постъпва в детска градина на територията на общината след представяне на
необходимите медицински документи съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3/05.02.2007 г. на
Министерство на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини:
1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,
извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
5
3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в
детската градина;
4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;
5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не порано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в
детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по
реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това
обстоятелство.
(3) При постъпване на децата в детската градина родителите се информират за таксите за ползване
на детска градина, утвърдени с Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и
администриране им на територията на община Дупница.
(4) Родителите/настойниците могат да ползват предвидените в горецитираната Наредба
освобождаване и намаление на таксите за ползване на детски градини след представяне на
необходимите документи.
(5) Класирани деца губят мястото си в детската градина при неявяване на 1 септември. Изключение
се прави в случаите на предварително уведомяване на директора и с неговото разрешение.
Чл.20.(1) Децата във втора възрастова група се приемат целогодишно при наличие на свободни
места.
(2) Децата във втора възрастова група се приемат и постъпват по реда и критериите, предвидени в
Наредбата за децата от първа възрастова група.
Чл.21.(1) Децата в първа и втора възрастови групи в общинските детски градини може да се
преместват в други детски градини на територията на общината през цялата учебна година при
наличие на свободни места по реда на тази Наредба.
(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на писмено
заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина.
(3) При преместване на дете от една в друга детска градина на територията на общината,
директорите се информират за наличие или липса на финансови задължения на
родителите/настойниците. При наличие на задължения, директорите на детските градини незабавно
уведомяват общината за съвместни действия по издължаване на задълженията от страна на
родителите/настойниците.
Чл.22. Децата, записани в първа и втора възрастови групи се отписват от детските градини при:
1. неплатена такса за ползване на детска градина за два последователни месеца от страна на
родителите/настойниците;
2. при отсъствие повече от един месец без писмено заявление от родителя/настойника до директора
с посочени причини;
6
3. по желание на родителя.
РАЗДЕЛ ІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Чл.23.(1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в онези детски
градини, които организират задължително предучилищно образование и в които има свободни
места.
(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл.
10 – 19 от настоящата Наредба.
(3) Комисия, назначена от директора на детската градина разглежда постъпилите заявления,
извършва класиране по определените от Наредбата критерии и определя списъка на новоприетите
деца, както и разпределението им в групите.
Чл.24. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина на 1 септември на
съответната година.
Чл.25. Детето постъпва в детска градина на територията на общината след представяне на
необходимите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба №3/05.02.2007 г. на
Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към детските градини и разписани в
чл. 19 от настоящата Наредба.
Чл.26.(1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини може да се преместват в
друга подготвителна група към детска градина или училище през цялата учебна година.
(2) Преместването е възможно при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.
(3) Преместването се извършва с удостоверение за преместване.
(4) Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани в подготвителни групи в други
детски градини или в училища след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците им
до директора на детската градина.
(5) При преместване на дете от една в друга детска градина на територията на общината,
директорите взаимно се информират относно липса или наличие на финансови задължения на
родителите/настойниците. При наличие на задължения, директорите на детските градини незабавно
уведомяват общината за съвместни действия по издължаване на задълженията от страна на
родителите/настойниците.
(6) При преместване на дете от подготвителна група в детска градина в подготвителна група в
училище, директорът на детската градина незабавно уведомява общината за съвместни действия по
издължаване на задълженията от страна на родителите/настойниците.
(7) За извършеното преместване писмено се информира кмета на общината.
(8) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна в Списък образец.
7
Чл.27. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова
организация, могат да отсъстват през учебната година (от 15 септември до 31 май) само:
1. по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен
орган;
2. по семейни причини, но не повече от 10 дни с писмено уведомяване от родителите в срок,
определен с Правилника за дейността на детската градина;
(2) Децата от подготвителните групи могат да отсъстват и за времето на ваканциите, определени в
училищното образование за съответната година от министъра на образованието.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в
предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Дупница е разработена на
основание чл.59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба
№ 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от
01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката).
§2. Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на
децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на Община Дупница се
осъществява от Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Дупница.
§3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Дупница с решение № 142 по протокол № 8
от 30.09.2016 г. и влиза в сила от момента на приемането й. Тя може да бъде променяна или
допълвана по реда на нейното приемане.