ДГ Слънце
Детска градина в град Дупница

                                      Национална програма"Училищен плод"

Европейска схема за предлагане на плодове в детските градини и училища, финансирано от бюджет на РБ/ДФ "Земеделие" с финансова подкрепа от ЕС.

Цел: Предлагане на плодове в детската градина с цел трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата във възрастта когато се оформят хранителните им навици.

Резултат: Повишаване знанията на децата за ползата от плодовете и зеленчуците и развиване навиците им за здравословно хранене.

 

                        Национална програма"Училищно мляко"

Европейска схема за предлагане на мляко и млечни продукти за детските градини и училища, финансирани от бюджета на РБ/ДФ "Земеделие" и финансово подпомагане от ЕС.

Цели: Трайно увеличаване на делът на млечните продукти в храненето на децата във възрастта в която се формират хранителните им навици.

Резултати: Повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата.

Да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.

 

Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Целта на проекта е да подпомогне ранното обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвими групи в предучилищното образование, да подкрепи достъпа им до качествено образование, да укрепи социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна  реализация.

     

                       "Обичам природата - и аз участвам" 

Образователният процес в детската градина благоприятства
положителния аспект при съприкосновението на децата с природата и
възможностите за трансфер на придобития детски опит в нови и различни
условия. Естетически оформеният и подреден двор на детската градина е
най-подходящото място за опознаване и контакти на децата от 3 до 7-
годишна възраст със заобикалящата ги природна среда. 

 

                         "Спортът - път към развитие на духа и тялото"

Формиране на познания и представи в областта на физическата култура на децата чрез усъвршенстване на учебно-възпитателната работа в ДГ. Ежедневни занимания с физическа дейност - физически упражнения, спортно-подготвителни ифри, подвижни игри и разходки. Провеждане на физкултурни празници и развлечения.

Цели на проекта: Поддържане на добро здравословно състояние, мотивация на децата за системни занимания със спорт в детската градина.Стремеж към водене на природосъобразен, физически активен и здравословен начин на живот. Диагностициране възможностите на двигателната активност в ранна детска възраст и преодоляване на последствията и усложненията. Възпитаване и формиране нравствено - волеви, здравословно- физически и хигиенни качества чрез занимания по физическа култура, спортни и подвижни игри, спортни празници. 

 

           Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец октомври 2023 година Детска градина "Слънце" участва в изпълнението на  дейност по проект№ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката .
Проведена бе работа с родители от групите "Лъвчета " и "Мечо Пух" , като бяха организирани по 2 срещи.

Детска градина „Слънце“  работи по следната дейност:

Дейност 3: Провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес- обхванати 40 родители.
Времетраене на проекта: 15.09.2023 година - 15.11.2023 г.
Размер на финансиране по проекта: 1 056 лева


Дейността е изпълнена успешно!